Domů | Kariéra | Výcvik | Kontaktujte nás | Diskusní fórum


Změna zákona č.221 o vojácích z povolání

Předkládaný návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, obsahuje zejména právní úpravu následujících institutů:

1. Přijetí do služebního poměru a jeho ukončení

Podle dosavadní právní úpravy má nárok na výsluhové náležitosti i voják, který spáchal úmyslný trestný čin, podal si žádost o propuštění a z tohoto důvodu mu zanikl služební poměr před pravomocným odsouzením, neboť nárok na výsluhové náležitosti je svázán s důvodem zániku služebního poměru.

Nově se stanovuje, že voják, jehož služební poměr zanikne v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný úmyslně a následně je za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebude mít, do ukončení trestního řízení, na výsluhové náležitosti nárok. Nárok pozbývá i při trestu podmíněném, při rozhodnutí o schválení narovnání i při podmíněném odložení podání návrhu na potrestání. Řízení o žádosti vojáka o dávky se bude zahajovat až na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Současně se obdobně jako u dávek důchodového pojištění speciálně upravuje přechod nároku na dávky a vstup pozůstalých do řízení, zemřel-li voják před skončením trestního řízení a nebyl tak odsouzen.

2. Stanovení nových hodnostních sborů a hodností

Navrhovaná nová hodnostní struktura lépe odpovídá obvyklé struktuře aliančních i jiných armád i tradici vojenských hodností používaných od vzniku naší armády. Navrhuje se stanovit následující hodnostní sbory a hodnosti:

 • hodnostní sbor mužstvo s hodnostmi vojín a svobodník,
 • hodnostní sbor poddůstojníci s hodnostmi desátník, četař a rotný,
 • hodnostní sbor praporčíci s hodnostmi rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík a štábní praporčík,
 • hodnostní sbor nižší důstojníci s hodnostmi poručík, nadporučík a kapitán,
 • hodnostní sbor vyšší důstojníci s hodnostmi major, podplukovník a plukovník, a
 • hodnostní sbor generálové s hodnostmi brigádní generál, generálmajor, generálporučík a armádní generál.
 • Ruší se tedy hodnost štábního rotmistra, podpraporčíka a podporučíka.

  3. Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí, při nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky a úprava intenzivního a nepřetržitého vojenského výcviku.

  V návrhu novely se vymezuje pojem zahraniční operace, který vychází z ustanovení § 10 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Zavádí a definuje se pojem kontingent, stanovují se práva a povinnosti jeho velitele.

  Stanovuje se omezení práv vojáka na udělení řádné dovolené a služebního volna s ohledem na splnění úkolů zahraniční operace. Zakotvuje se právo velitele kontingentu vzhledem ke specifikům průběhu služby vojáka v zahraničí odchýlit se od právní úpravy celkové základní týdenní doby služby, doby služby konané nad základní týdenní dobu služby, doby volna a doby přestávek ve službě.

  4. Protikorupční opatření

  Na základě usnesení vlády ze dne 19. února 1999 č. 125 je navrhováno do zákona doplnit tzv. protikorupční opatření. Toto stanovuje, že voják je povinen zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem služby nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody.

  5. Mimořádná rehabilitace

  Současná právní úprava preventivní rehabilitace je směrována ke všem vojákům, kteří již slouží alespoň deset let, nebo dosáhli zákonem stanoveného věku. Podle nové právní úpravy může být poskytnuta mimořádná rehabilitace v trvání 14 kalendářních dnů v kalendářním roce k upevnění zdravotního stavu také vojákovi, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku. Mimořádná rehabilitace se poskytne na žádost vojáka tak, aby byla zahájena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne návratu ze zahraniční operace.

  6. Řízení ve věcech služebního poměru

  V navrhované právní úpravě je nově upraveno zastupování účastníka řízení a doručování, které ve stávající právní úpravě zcela absentovalo. Nově se navrhuje upravit řízení o odnětí vojenské hodnosti, jako zvláštní řízení. K zabezpečení právní jistoty vojáka se navrhuje zavedení subjektivní a objektivní lhůty k uplatnění tohoto institutu.

  Současná právní úprava preventivní rehabilitace je směrována ke všem vojákům, kteří již slouží alespoň deset let, nebo dosáhli zákonem Rovněž byla upravena pasáž týkající se přezkoumání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že právní předpis, který upravoval postup při řešení žádostí nebo stížností byl zrušen a v současné době se tato oblast řídí u vojáků z povolání pouze Základním řádem ozbrojených sil České republiky, navrhuje se upravit zákonem minimálně základní zásady.

  7. Zvýšení částek jednorázového mimořádného odškodnění pozůstalých

  Účelem jednorázového mimořádného odškodnění pozůstalých je ohodnocení zvláštních rizik při výkonu služby. Dosavadní právní úprava výrazně zvýhodňovala pozůstalého manžela a pozůstalé děti s nárokem na sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém oproti rodičům a ostatním osobám, které byly odkázány na vojáka výživou. Navrhuje se proto jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých u této kategorie osob přiměřeně zvýšit s tím, že obdobně jako u pozůstalého manžela a pozůstalého dítěte se výše odvozuje od konkrétní rizikové činnosti, při které voják zemřel, a výše odškodnění při vzniku plné invalidity v důsledku této činnosti.

  Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Předpokládané nabytí platnosti je 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení článků týkajících se změny hodnostních sborů a hodností a s tím související změny doby výkonu služby v těchto hodnostech a hodnostních příplatků, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

  Domů
  Inspekce ministra obrany
  Krajská vojenská velitelství
  Nepotřebný majetek
  Práce u AČR
  Státní znaky
  Struktura armády
  Vojenské hodnosti
  Vojenské hodnosti-1.1.2011
  Vojenské posádky
  Vojenská přísaha
  Vojenské školy a studia
 • Školící středisko
 • Střední a vyšší škola
 • VŠ - UNOB
 • VŠ - UK FTVS

 • Vojenské uniformy
  Vojenský výcvik
  Vojenské vyznamenání
  Zahraniční mise
  Zákon o vojácích z povolání
  Změna zákona č.221
  Partneři

  
  Copyright © 2008 ArmádaČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena. Vítejte, dnes je 26.01 2021
  Policie české republiky |