Nepotřebný majetek AČR

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO (ONNM SSM MO) je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost hospodařit Ministerstvo obrany.

Rozhoduje o nepotřebnosti majetku, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a nakládá s ním v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /*, vyhláškou MF č. 62/2001 Sb. a ostatními souvisejícími zákony (zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník /*, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a vyhláškou MPO č. 89/1994, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu).

Zabezpečuje nabídkové řízení, projednává převodní operace nepotřebného majetku jiným subjektům státní správy a samosprávy. Zjišťuje zájemce o koupi a vykonává obchodně a občansko právní a související činnosti v oblasti zabezpečení převodů, odprodeje, směn a užívání nepotřebného majetku MO v souladu s platnými právními předpisy s vysokou odpovědností za neodstranitelné morální a hmotné škody. V čele je ředitel, který plní funkce zadavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance organizační složky podle rozsahu pověření ministra obrany ČR.

Aktuální nabídka

Mohlo by se vás také zajímat...