Domů | Kariéra | Výcvik | Kontaktujte nás | Diskusní fórum


Závěrečná ustanovení

Zákon 221/1999

Usnesení zákona České republiky o vojácích z povolání

ČÁST DESÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 166 Zvláštní ustanovení

Žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání, lze poskytnout naturální a peněžní náležitosti. Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah, výši a způsob poskytování naturálních a peněžních náležitostí.

§ 167 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků.

2. Zákon č. 65/1978 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zákon č. 228/1991 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 226/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 34/1995 Sb. , kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 168 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 254/2002 Sb.

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 165 odst. 1 až 3 zákona č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění tohoto zákona, pozbývají platnosti ke dni 30. listopadu 2004.

____________________

1) § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

1a) Vyhláška č. 256/1999 Sb. , o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

1b) § 116 občanského zákoníku.

1c) Zákon č. 101/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

2) § 157 odst. 1 zákoníku práce.

3) § 158 zákoníku práce .

4) § 12a zákona č. 88/1968 Sb. , o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 12a zákona č. 88/1968 Sb. , o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 33 zákona č. 218/1999 Sb.

5a) Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 , 315 a násl. trestního řádu. § 47 a 48 trestního zákona.

6a) § 36 zákona č. 218/1999 Sb.

7) § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění.

7a) § 29 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění zákona č. 134/1997 Sb.

9) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9a) Například zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 20 zákona č. 32/1957 Sb. , o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 20 zákona č. 32/1957 Sb. , o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 93/1951 Sb. , o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 204/1990 Sb. , o prohlášení dne 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

12) § 30 a násl. zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.

13) § 157 až 161 zákoníku práce.

14) Vyhláška č. 65/1954 Sb. , o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války. Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb. Čl. 24 Ženevské úmluvy na ochranu obětí války. Čl. 43 odst. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám. Čl. 33 Ženevských úmluv o zacházení s válečnými zajatci . Čl. 9 Dodatkového protokolu II k Ženevským úmluvám.

15) Například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.

17) § 111 odst. 3 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 303/1995 Sb. , o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 31 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

19) § 76 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

20) § 2 zákona č. 219/1999 Sb.

21) § 3 a 4 zákona č. 135/1982 Sb. , o hlášení a evidenci pobytu občanů.

22) § 115 občanského zákoníku .

22a) § 11 zákona č. 117/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

22b) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

22c) § 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

23) § 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 119/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

24a) Vyhláška č. 445/2001 Sb. , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

25) Nařízení vlády č. 62/1994 Sb. , o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

26) § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.

27) Zákon č. 32/1957 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 33 zákona č. 88/1968 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 32/1957 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 33 zákona č. 88/1968 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

27a) Například zákon č. 37/1989 Sb. , o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

28) Vyhláška č. 56/1997 Sb. , kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.

29) § 2 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb.

30) § 17 zákona č. 1/1992 Sb. , o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.

31) § 1 odst. 3 zákona č. 37/1989 Sb. , o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

32) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

33) § 39 a 44 zákona č. 155/1995 Sb.

34) Vyhláška č. 32/1965 Sb. , o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 36 a 37 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

35) § 5 odst. 3 a 4 zákona č.153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky.

36) Zákon č. 117/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

37) § 29 až 31 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

37a) § 67 zákona č. 155/1995 Sb.

38) § 29 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

39) Například zákon č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

39) Například zákon č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

40) § 67 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

41) § 56 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. § 9 , 110 až 112 a § 117 zákona č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

42) Zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

42a) § 11 písm. a) nařízení vlády č. 79/1994 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 327/1996 Sb.

42b) § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. , o fondu kulturních a sociálních potřeb.

42c) § 32 , 74 , 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

43) § 18 zákona č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

44) Zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících. Vyhláška č. 37/1967 Sb. , k provedení zákona o znalcích a tlumočnících , ve znění pozdějších předpisů.

45) § 244 až 250k občanského soudního řádu .

46) Zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 92/1949 Sb. , branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

47) § 7 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

48) Rozkaz ministra obrany č. 015/90 a usnesení branných a bezpečnostních výborů Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47 o vyslání poslanců Federálního shromáždění ČSFR

49) Zákon č. 34/1995 Sb. , kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

Domů
Inspekce ministra obrany
Krajská vojenská velitelství
Nepotřebný majetek
Práce u AČR
Státní znaky
Struktura armády
Vojenské hodnosti
Vojenské hodnosti-1.1.2011
Vojenské posádky
Vojenská přísaha
Vojenské školy a studia
 • Školící středisko
 • Střední a vyšší škola
 • VŠ - UNOB
 • VŠ - UK FTVS

 • Vojenské uniformy
  Vojenský výcvik
  Vojenské vyznamenání
  Zahraniční mise
  Zákon o vojácích z povolání
  Změna zákona č.221
  Partneři

  
  Copyright © 2008 ArmádaČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena. Vítejte, dnes je 12.07 2020
  Policie české republiky |